Zilla Parishad Bharti Sample paper

Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name FROM wp_mlw_results where quiz_id = 4 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your ZP Lipik Paper 1

Enter Name Enter City Email Phone Number
एक वस्तू १,९९५ रु. विकली तर ५% तोटा होतो. ५% नफा होण्यासाठी ती वस्तू किती रुपयांस विकावी?
Use the correct conjunction in the following sentence. She was late ………….. She missed her bus.
अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा. - वाहने सावकाश चालवा
सोडवा. 9999 - 999 - 99 - 99 = ?
12. 2 , 5 आणि 9 ने भाग जाणारी खालीलपैकी कोणती संख्या आहे.
सुर्याची ऊर्जा निर्मिती कशामुळे होते ?
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची पहिली महिला अध्यक्ष कोण होत्या?
एक परीक्षेत ३६ % विद्यार्थी गणितात व २६ % विद्यार्थी इंग्रजीत नापास झाले. १०% विद्यार्थी दोन्ही विषयांत नापास झाले तर किती % विद्यार्थी पास झाले?
घटना समिती कोणत्या कायद्यानुसार सार्वभौम बनली ?
उन्मेषने 4880.80 रुपये किंमतीच्या 16 खुर्च्या खरेदी केल्या, तर एका खुर्चीची किंमत किती असेल ?
Choose the word for the following statements : One who is present every where.
A writing which cannot be read.
समाजात वावरणारे असले 'साप ' ठेचून काढले पाहिजेत' या वाक्यात 'साप' चा अर्थ सर्प नसून तर दुष्ट माणसे असे आहे, तर उपरोक्त वाक्यातून प्रकट होणार्या अर्थला:
दगडबिगड ' हा कोणत्या प्रकारचा साधित शब्द आहे?
सरिता काय आहे?
5 x 7/10 - 2 x 3/5 = ?
तीन क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज y आहे, तर त्यातील सर्वात मोठया विषम संख्येच्या पुढील सम संख्या लिहा.
गटात न बसणारा घटक ओळखा.
Choose the correct Antonyms. Deny -
1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यामध्ये असणाऱ्या एकूण मुळ संख्या किती. ?
दोन कलम व ३ पेन्सिलची किमत ५ कलमाचे बरोबर आहे. जर एक पेन्सिलची किमत १० रु. आहे , तर ९ कलमांची किमत किती?
145796 + 237985 + 340213 + 356 = ?
सचखंड एक्स्प्रेस कोणत्या दोन नगरांना जोडते
निम्नलिखित पैकी कोणता OPERATING SOFTWARE नाही.
पुढीलपैकी मुळ संख्याची बेरीज किती येईल. 47, 57, 67, 77, 87, 89, 97
C : I :: E : ?
खंडवहनाचा सिध्दांत …………... या शास्त्रज्ञाने मांडला.
Use the correct preposition in the following sentence. The sun was soon going to set …………. the horizon
जर पाच वस्तूंचा खरेदीच्या किमतीला चार वस्तू विकल्या तर नफा किती टक्के मिळेल?
भुंकपप्रवण भागात बांधलेली घरे अशा प्रकारचे धक्के (हादरे) सहन करु शकणारी असावी.
सामिसे चांगले झाले आहेत' या वाक्याचे उदगारार्थी रूप कसे होईल
राज्यात E-Office प्रकल्प अमलात आणणारा सर्व प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणते आहे?
What kind of adverb is used in the following sentence
जर + म्हणजे - , - म्हणजे x , x म्हणजे / आणि / म्हणजे + तर ६ x ३ + ४ - ५ / १० = ?
जर x+y = १७ व x y = ७२ तर x २ + y २ = ?
Fill in the blanks with the articles. Laxman is ………. honest man.
राज्यसभेवर नामनियुक्त सभासदांची संख्या किती ?
( 63 x 3/4 ) / ( 12 x 3/4 ) = ?
ग्राम पंचायतीचे अस्तित्व राज्यघटनेच्या कोणत्या तत्वानुसार आहे ?
पांधन रस्ता मुक्ती अभियान सर्वप्रथम कोणत्या जिल्ह्यात सुरु झाला.
खालीलपैकी चुकीची मांडणी कोणती.
एक वर्तुळाच्या वर्तुळ केंद्रातून जाणाऱ्या जीवेची लांबी 17 सेमी आहे, तर त्या वर्तुळाची त्रिज्या किती सेमी.
एका 18 सेमी लांबी व 8 सेमी रुंदी असलेल्या आयाताची लांबी 2/3 पट केली व रुंदी 3/2 पट केली, तर त्यच्या क्षेत्रफळावर कोणता परिणाम होईल
महात्मा गांधीनी 'सत्याग्रह' शब्दाचा प्रयोग पहिला वेळीस कुठे केले?
राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्तीचा अध्यिाकार वगळण्यात आला ?
मधु पुस्तक वाचतो' प्रयोग ओळखा.
जर x २ < y २ , y २ > z २ तर खालील पिके कोणता विधान सत्य आहे?
संविधान (77 वी घटना दुरुस्ती) ऑक्टोंबर 1995 ………… च्या संदर्भात आहे.
स्वराज्य पार्टीचे स्थापना कोण केली?
निम्नलिखित पैकी OUTPUT DEVICE कोणते आहे. 1. KEY BOARD 2. CARD READER 3. PRINTER 4.MONITOR योग्य पर्याय निवडा

Be sure to click Submit Quiz to see your results!