Police Bharti 2016 Sample Paper 15

Police Bharti 2016 Sample Paper 15

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 24 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your police Bharti 19

Enter Name Enter City Email Phone Number
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

मनोरथ
खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा

पोपट पेरू खातो
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो शाळेत वाचीत राहील
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

कुडी तशी....................
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात क्रांतिकारक स्वत: सामील झाले होते
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

सुसंगत
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द

भराज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या
मराठी व्यंजनातील खालीलपैकी अनुनासिक कोणते?
पुढील शब्दातून शब्दयोगी अव्यय ओळखा
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

विद्यार्थ्यांनो, राष्ट्राबद्दल प्रेम ठेवा
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

थोर
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

अडकिता
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

जीवनात चांगुलपणा दाखविणाऱ्या माणसांना मोठे होता येते, असे नाही.
खालील शब्दाची विभक्ती ओळखा, गणपतीचा मोडक नैवेद्य आहे.
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मीरा दिल्लीला गेली
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

नाव सोनुबाई, हाती................. वाळा
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मुलानो, अभ्यासात चुका होऊ देऊ नका
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो आता कामावर जात असेल
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

दैवदेते आणि............. नेते
चारही बाजूंनी पाणी असलेला भूप्रदेश
खालील विधानातील अव्यय ओळखा

मी डॉक्टर झालो असतो, परंतु मला भरपूर मार्क्स मिळाले नाहीत
खालील देलेल्या शब्दाचा यौग्य संधीविग्रह निवडा

मृच्छकटिक
पुढील शब्दातून गुवाचक विशेषण ओळखा
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

जर पाऊस चांगला पडला, तर पीक चांगले येईल
हाय् हाय्! केवढा मोठा विषयप्रयोग आहे हा !
खालील पदांमध्ये दुंदू समास कोणता आहे?
खालील वाक्यात सर्वनामाचा कोणता  प्रकार आहे?

तो परत येईल
जमिनीखालून  जाणारा रस्ता
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

झाड कोणी लावले?
पुढे दिलेल्या शब्दातून क्रियापदे ओळखा
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

विद्यूल्लता
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

दलाल
पुढील  शब्दातून भाववाचक नामे ओळखा?
क् हा वर्ण कोणत्या  स्थानातील आहे?
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

रागीट
जे आपल्याला ज्ञान असेल ते दुसऱ्यांना द्यावे
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

आपण चांगले वागलो तर समाज चांगला वागेल
अहाहा! किती सुंदर शिल्पकार आहे ही !

वरील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे?
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो गणकयंत्रावर काम करीत  असतो
म् ह्या वर्णाचे स्थेन कोणते?
खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा

राब राब राबणे
'उ' हा स्वर कोणत्या प्रकारात येतो?
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

स्तुती
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

त्याने कारखान्यात काम केले होते
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

हिमालयातील केदारनाथची यात्रा ही अवघड यात्रा आहे
खलील म्हणीचा अर्थ सांगा

पाणी सोडणे
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

गंगौघ
खालील स्वरांपैकी सयुक्त स्वर कोणता?
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

तुम्ही कोठे गेला होता, ते सांगा
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

शिक्षकांनी चांगले शिकवावे

Be sure to click Submit Quiz to see your results!51 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *