Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
Z, V, R, N ........
जर BUT = GOD तर TUB
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
डोळे व चष्मा ---------
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ZYX, WVU ...... QPO
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
Y,W,U,S,Q.....
AC, EG, LN, PR.....
जसे साप – मुंगुस तसे-------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
साप – मुंगुस तर उंदीर......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
रुंद – अरुंद तर लांब.......
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
KP=11, LO=12,    HS=?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
CX, HS, EV, B...,A...?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
CDE, FGH, IJK......
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
DW, CX, BY.......
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
CX, DDX, EEX....
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
भारत : रुपया तर जपान :
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
JKLM .... O... QR
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
साखरचे पोते तर गुळाची...........
DEF, GFE, IJK.....
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
पुस्तक – वाचन तर पेन
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
शरीर – प्राण तसे.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
S,P,M,J,G ?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
KP,  IR, GT ?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *