Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
साखरचे पोते तर गुळाची...........
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
DEF, GFE, IJK.....
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
CX, DDX, EEX....
ZYX, WVU ...... QPO
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
DW, CX, BY.......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
डोळे व चष्मा ---------
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
साप – मुंगुस तर उंदीर......
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
जर BUT = GOD तर TUB
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
JKLM .... O... QR
CDE, FGH, IJK......
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
KP=11, LO=12,    HS=?
शरीर – प्राण तसे.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे साप – मुंगुस तसे-------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रुंद – अरुंद तर लांब.......
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
KP,  IR, GT ?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
AC, EG, LN, PR.....
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
S,P,M,J,G ?
भारत : रुपया तर जपान :
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
Z, V, R, N ........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
पुस्तक – वाचन तर पेन
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
CX, HS, EV, B...,A...?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
Y,W,U,S,Q.....
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *