Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

 1. Name: g krishna, degloor dist nanded – Marks : 100
 2. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 98
 3. Name: pravin phadtare, ghalwad kolhapur – Marks : 98
 4. Name: Salman pathan, mahisgoan {solapur(madha)} – Marks : 98
 5. Name: ?????? ?????, ????????? – Marks : 98
 6. Name: , – Marks : 96
 7. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 96
 8. Name: ptuka, mumbai – Marks : 96
 9. Name: sunil bhoj, mumbai – Marks : 96
 10. Name: Basanti gavit, Nandurbar – Marks : 95
 11. Name: Pramod P more, bhiwandi – Marks : 95
 12. Name: shinde indrajit, latur – Marks : 95
 13. Name: Milind, Navi Mumbai – Marks : 94
 14. Name: pritesh parab, Mumbai – Marks : 94
 15. Name: taraCHAND, – Marks : 94
 16. Name: ansh, parali v – Marks : 93
 17. Name: yogesh patil, dhule – Marks : 91
 18. Name: jayshri ramdas zyaskar, akola – Marks : 90
 19. Name: sonali, wai – Marks : 90
 20. Name: sonali bagul, pune – Marks : 90

Welcome to your Police Bharti 21

Enter NameEnter CityEmailPhone Number
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
शरीर – प्राण तसे.........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
KP,  IR, GT ?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
KP=11, LO=12,    HS=?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
JKLM .... O... QR
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
DEF, GFE, IJK.....
CX, HS, EV, B...,A...?
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
CX, DDX, EEX....
जर BUT = GOD तर TUB
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
साप – मुंगुस तर उंदीर......
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
जसे साप – मुंगुस तसे-------
S,P,M,J,G ?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
CDE, FGH, IJK......
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
रुंद – अरुंद तर लांब.......
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
पुस्तक – वाचन तर पेन
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
Z, V, R, N ........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
Y,W,U,S,Q.....
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
भारत : रुपया तर जपान :
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
जर BAT = 2120 तर TRY =?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
साखरचे पोते तर गुळाची...........
AC, EG, LN, PR.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
ZYX, WVU ...... QPO
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
DW, CX, BY.......
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
डोळे व चष्मा ---------
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *