Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter NameEnter CityEmailPhone Number
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
AC, EG, LN, PR.....
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रुंद – अरुंद तर लांब.......
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
DW, CX, BY.......
DEF, GFE, IJK.....
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
KP,  IR, GT ?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
CDE, FGH, IJK......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
जर BUT = GOD तर TUB
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
CX, HS, EV, B...,A...?
पुस्तक – वाचन तर पेन
CX, DDX, EEX....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
Y,W,U,S,Q.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
KP=11, LO=12,    HS=?
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
डोळे व चष्मा ---------
साप – मुंगुस तर उंदीर......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
Z, V, R, N ........
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
भारत : रुपया तर जपान :
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
शरीर – प्राण तसे.........
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
JKLM .... O... QR
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
ZYX, WVU ...... QPO
S,P,M,J,G ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
जसे साप – मुंगुस तसे-------
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
साखरचे पोते तर गुळाची...........
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *