Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

 1. Name: g krishna, degloor dist nanded – Marks : 100
 2. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 98
 3. Name: pravin phadtare, ghalwad kolhapur – Marks : 98
 4. Name: Salman pathan, mahisgoan {solapur(madha)} – Marks : 98
 5. Name: ?????? ?????, ????????? – Marks : 98
 6. Name: , – Marks : 96
 7. Name: Dagadu Kale, Ahmedpur – Marks : 96
 8. Name: ptuka, mumbai – Marks : 96
 9. Name: sunil bhoj, mumbai – Marks : 96
 10. Name: Basanti gavit, Nandurbar – Marks : 95
 11. Name: Pramod P more, bhiwandi – Marks : 95
 12. Name: shinde indrajit, latur – Marks : 95
 13. Name: Milind, Navi Mumbai – Marks : 94
 14. Name: pritesh parab, Mumbai – Marks : 94
 15. Name: taraCHAND, – Marks : 94
 16. Name: ansh, parali v – Marks : 93
 17. Name: jayshri ramdas zyaskar, akola – Marks : 90
 18. Name: sonali, wai – Marks : 90
 19. Name: sonali bagul, pune – Marks : 90
 20. Name: , – Marks : 89

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name

Enter City

Email

Phone Number

खालील विसंगत पर्याय कोणता?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
ZYX, WVU ...... QPO
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
डोळे व चष्मा ---------
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
साखरचे पोते तर गुळाची...........
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
शरीर – प्राण तसे.........
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
भारत : रुपया तर जपान :
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
पुस्तक – वाचन तर पेन
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
S,P,M,J,G ?
KP,  IR, GT ?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
CDE, FGH, IJK......
जसे साप – मुंगुस तसे-------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
Z, V, R, N ........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
Y,W,U,S,Q.....
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
DW, CX, BY.......
AC, EG, LN, PR.....
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
KP=11, LO=12,    HS=?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
जर BUT = GOD तर TUB
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
JKLM .... O... QR
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
CX, DDX, EEX....
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
DEF, GFE, IJK.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
रुंद – अरुंद तर लांब.......
CX, HS, EV, B...,A...?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
साप – मुंगुस तर उंदीर......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!31 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *