MPSC Practice Paper 29

MPSC Practice Paper 29

MPSC Online Sample Paper Test Paper 29 is given below. Candidates can solve this Question Paper for the Practice of MPSC 2016 Examination. We add the MPSC Paper Every Friday on GovExam.in. For All Practice Papers keep visiting us.

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 40 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 18

Enter Name Enter City Email Phone Number
कोणत्या जातीचे बोरे ही गोड, बी लहान व उत्पादन जास्त अशा प्रकारचे असतात?
कोणत्या राज्याचा ऊसाखलील क्षेत्रात पहिला क्रमांक व साखर उत्पादनात दुसरा क्रमांक आहे?
भूपृष्ठाखालील आणि भूपृष्ठवरील  पाण्याचा संयुक्तरित्या  वापर करणे यास काय म्हणतात?
महाराष्ट्रातील तलावांचा प्रदेश कोणता?
परशियन चक्राचा उपयोग कशासाठी होतो?
ज्वारी पीक वाढीच्या अवस्थांच्या योग्य कर्म कोणता?
महाराष्ट्राचे निव्वळ ओलिताचे क्षेत्र किती आहे?
जलसिंचनामध्ये पिकासाठी पाणी देतांना वाफा ( Check Basin) अथवा आलेप पद्धत ही मुख्यत्वे .................. या पिकासाठी अतिशय सोयीची आहे.
कोणती सुखी वैरण जनावरांसाठी जास्त उपयुक्त व पौष्टिक असते?
खालीलपैकी कोणती इल रब्बी ज्वारीची जात शेती संशोधन केंद्र, मोहोड येथून निर्माण झाली आहे?
महाराष्ट्रात गव्हाचे सरासरी उत्पादन किती आहे?
समपातळी रेषेप्रमाणे बांध खालीलपैकी कोणत्या परीस्थितीत घालावे?
उद्यान पीके (फळे) हे .......... याबाबी मिळण्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे.
उपलब्ध पाण्याच्या जास्तीतजास्त उपयोग केल्यावर सिंचनाखाली येण्याजोगे महाराष्ट्रातील लागवडीचेक्षेत्र...
राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने दुधाच्या दराविषयी सुचविलेली 2 Axis पद्धत ........... यावर आधारित आहे.
कोणत्या पद्धतीमध्ये खत मात्रा अधिक फायदेशीर ठरते?
पावसाच्या पाण्यावर घेण्यात येणाऱ्या गव्हाला हेक्टरी किती बियाणे वापरतात?
आवळ्यामध्ये कोणते जीवनसत्व असते?
सिंचनासाठी पाणी खेचणारे उपकेंद्री पंप ............... कारणासाठी वापरले जातात.
महराष्ट्रात कोणती नवी सुधारित डाळिंबाची जात लागवडीत आहे?
शेत जमिनीला जास्त झालेले पाणी काढून  टाकण्याच्या पद्धतीला .......... म्हणतात.
पाणलोट व्यवस्थापनेचे कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धतीने होण्यासाठी जमिनीचे वर्गीकरण खलील वर्गात होते.
फवारा सिंचन पद्धती कोठे वापरली जाते?
प्लॉटमध्ये प्रवेश करण्याऱ्या पाण्याचे मोजमाप करण्याच्या सोप्या साधनाचे नाव..........
तुषार सिंचन पद्धतीमुळे खालील प्रमाणे पाण्याची बचत होते.
खालीलपैकी कोणत्या भाजीपासून सर्वात जास्त प्रथिने मिळतात?
अवर्षण ग्रस्त प्रसेश कोणता जेथे वर्षभरात ...................
उपसा सिंचन योजना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरवण्याकरिता नफा खर्चाचे गुणोत्तर ....................पेक्षा कमी असते.
जास्त पावसाच्या प्रदेशात शेतकामासाठी उपयुक्त बैल कोणता?
देवणी व होलसटीन फ्रीझन यांच्या संकराने तयार झालेल्या गायीचे नाव काय?
१९९३-९४ कृषि गोषवाऱ्यानुसार महाराष्ट्रात पृष्ठभागावरील सिंचन पद्धती खली येणारे क्षेत्र ....... आहे.
पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त खत कोणते?
भूगर्भीय पृष्टा खलीलपैकी किती टक्के पाण्याचा वापर करून घेता येईल?
भात पिकासाठी  आवश्यक सामू किती?
खालीलपैकी कोणत्या वृक्षापासून चार मिळतो?
विहीर खोदण्यासाठी कोणत्या घटकांचा विचार करतात?

अ) भौगोलिक परिस्थितीचा  ब) पाण्याच्या प्रवाह

क) जमिनीची खोली   ड) विद्युत पंपाची पाणी खेचण्याची क्षमता
रेगुर मातीखाली कोणते पीक सर्वात जास्त घेतले जाते?
पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रमाचा मुलभूत गाभा/ तत्व प्रणाली .................... या उद्दिष्टांवर आहे.
८४) विधान अ) कोंबडी खाद्यात मालीचे प्रमाण योग्य असणे गरजेचे आहे.

कारण ब) मळीचे प्रमाण अधिक झाल्यास पक्षांना हगवण लागते
महारष्ट्रात कोणत्य पिकाकरीता इक्रीसॅट तंत्र अवलंबिले जाते?
..................... हे कोरडवाहू फळ हे महत्वाचे व्यापारी फळ आहे की ज्याला साठवण व वाहतुकीस काटकपणा आहे.
पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्याकरिता प्रत्येक शेतकऱ्याने................... ही पद्धत अंमलात आणावी.
पाण्यचे ताण शन करणारे, कडक थंडीत येणारे व बिब्ल जमिनीत येणारे कोणते तृण धान्य भारतात घेतात?
पशु धन खाद्यापैकी .................... हे प्रथिनांचे जास्त प्रमाण असलेले उदाहारण होय.
कोणत्या पिकाची सकाळी लवकर वेचणी किंवा कापणी करतात?
गवती बांधाकरीता खालीलपैकी ................ हे गवत जास्त उपयुक्त आहे.
तुषार सिंचन पद्धतीने पाणी दिल्यास सिंचन कार्यक्षमता .................... टक्के असते.
महराष्ट्रात लांब पायाची, काटक, दुष्काळात तग धरणारी मेंढीची जात कोणती?
चिखलणी कोणत्या पिकासाठी केली जाते?
ठिंबक सिंचन पद्धतीत चिकन मातीचा ओलाभाग ............ असतो.
कोणत्या तृणधान्यामध्ये सर्वात जास्त तेल असते?
संकरित गाय पहिल्यांदा वितात येण्याचे व्य किती वर्षे असते?
महाराष्ट्रात रबी हंगामात कोणत्या पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणवर होते?
कृषी मालाच्या आधारातून किमती खलीलपैकी संस्था ठरविते?
गव्हाची कापणी करतेवेळी गव्हामध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण किती ठेवावे लागते?
सरी पद्धत.......................... जमिनीकरीता योग्य नाही
दुग्ध व्यवसाय आणि कृषीव्यवसाय एकत्रित घेतल्यास .................. य वर्गात जोडतो?
भारतात मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहात साठविले जाणारे कृषी उत्पादन .............. आहे.
पाणलोट क्षेत्राचा विकास करतांना कोणती गोष्ट विचारात घ्यावी लागते?
महाराष्ट्रामध्ये मांस आणि दुध उत्पादनासाठी कोणत्या जातीच्या शेळीचा वापर करतात?
जनावरांना उपयोगी पडणारे बारमाही गवत कोणते?
बाष्पीभवन – पाऊस – पाण्याचे वहन यास काय म्हणतात?
३ पेक्षा कमी उतार असलेल्या जमिनीवर आजसंधारणाच्या खालीलपैकी कोणत्या पद्धतीचे अनुसरण करतात?
गायीचा गाभण काळ किती दिवस आहे?
खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर जुळविली आहे?
महाराष्ट्र राज्यात कमाल वापरात असलेली सिंचन पद्धत .............. आहे.
जनावरच्या संकरणासाठी प्रदेश वाळू वापरतात कारण....................

अ) त्यामुळे गाईची उत्पादनात वाढते.              ब) परदेशी वळूची जन्न क्षमता जास्त असते.

क) त्यामुळे गाईंची अन्नाचे दुघात रुपांतर करण्याची क्षमता जास्त वाढते.

ड) परदेशी वळूचे वीर्य शीत तापमानास दीर्घकाळ ठेवता येते.
दुधाच्या पश्चिकरण्याचा प्रकियेत कोणत्या जीवनसत्वाचा नाश होतो?
फळांचा रस तयार करतना प्रक्रीयेच्या पद्धतीप्रमाणे खालील कोणते रसायन रक्षक साधन म्हणून वापरले जाते?
रबी हंगामात कोणत्या गळीत धान्य पिकाखाली महाराष्ट्रात सर्वात जास्त क्षेत्र आहे?
फड ही जलसिंचनाची पारंपारिक पद्धती कुठे वापरतात?
पिकासाठी जमिनीमध्ये पणी देण्याची जास्तीतजास्त कार्यक्षमता .............. या पद्धतीने मिळविता येते.
महाराष्ट्रात  तृणधान्य पिकांमध्ये सर्वांत जास्त क्षेत्र व उप्तादन............. या पिकाखाली आहे.
शक्यतो जमिनीची निर्धारित उतार अथवा ढाळ कायम ठेवून मशागत उताऱ्याच्या आडव्या  दिशेने करण्याच्या साध्या, सोप्या, सुटसुटीत पद्धतीस ....................म्हणतात.
खरीप हंगामामध्ये कमी पावसावर तग धरू शकणार महत्वाचा वाण कोणता?
कोणते गवत पाणलोट क्षेत्रात जमिनीची धूप न होण्यासाठी वापरतात?
जमिनीतील पाण्याची पातळी कृत्रिमरीत्या स्थिर ठेवण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करतात?
पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनेत खलील गोष्टींचा समावेश होतो.

अ) मृदा आणि जलसंधारण  ब) इंधन व चारा योजेनेत सुधारणा

क) जमिनीचा क्षमतेनुसार उपयोग   ड) पशुधन योजनेत प्रगती

 
महराष्ट्र १९७२-७३ च्या दुष्काळातून पुढे आलेली, छोटे घालून पाणी तुंबविण्याच्या कल्पनेस.............. बंधारा म्हणतात.
ठिंबक सिंचन पद्धतीच्या क्षेत्रातील वापरास मुख्य मर्यादा खलील पैकी कोणती आहे?
महराष्ट्रात कोणत्या पिकाचे हेक्टरी अ एकूण उत्पादन देशात सर्वात जास्त आहे?
दुधाचा महापूर या योजनेची सुरुवात केव्हा झाली?
मूर घास तयार करण्यासाठी कोणते पीक सर्वात जास्त योग्य आहे?
फळे व भाजीपाला टिकण्यासाठी सर्वात स्वस्त पद्धत कोणती?
ठिंबक संचाच्या एका आउटलेट मध्ये किती क्षेत्र भिजते?
दही हा पदार्थ दुधाचा कोणता दुग्धजन्य पदार्थ आहे?
क्षारयुक्त उथळ जमिनीत कोणते फळ पीक जास्त प्रमाणात घेतले जाते?
कोणत्या सिंचन पद्धतीमुळे बाष्पीभवन जास्त होते?
विधान : कोकणात काजू लागवड फायदेशीर ठरते.

कारण: तेथील जमीन निकृष्ट असून तेथे अतीवृष्टी होते.
हायब्रीड ज्वारीचे पीक फुलोऱ्यावर येत असताना कनसावर कोणत्या भागाकडून प्रथम फुले येण्यास सुरुवात होते?
भात पिकासाठी पाणी वाटप कसे करतात?
भारतामध्ये मुख्यत: ............... या पिक गटातील क्षेत्र लागवडीखालील क्षेत्रांपैकी सर्वात जास्त क्षेत्र आहे.
दुध हे पूर्ण अन्न आहे कारण.....................
पुर येणाऱ्या प्रग क्षेत्रासाठी आणि चोरीची समस्या असलेल्या प्रग क्षेत्राखलील कोणता पंप पाणी उपसण्यासाठी जास्त उपयुक्त आहे?
जमिनीचे जे क्षेत्र ज्याच्या पृष्ठभागावरील जमा झालेलं सर्व पणी एकाच चारीतून वाहून ते म्हणजे..........
खालीलपैकी कोणते एक कडधान्ये  पीक हे तेल बियाणे पीकही आहे?
हिरवळीचे खत म्हणून कशाचा वापर करतात?
ठिंबक सिंचन पद्धतीचे प्रमुख तत्व कोणते?
लोण्यामध्ये पाणी व स्निग्धांश यांचे सरासरी प्रमाण किती असते?
मक्याची कोणती जात चाऱ्यासाठी प्रसिध्द आहे?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!
5 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *