Police Bharti 2016 Sample Paper 15

Police Bharti 2016 Sample Paper 15

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 24 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your police Bharti 19

Enter Name Enter City Email Phone Number
खालील शब्दाची विभक्ती ओळखा, गणपतीचा मोडक नैवेद्य आहे.
खालील वाक्यात सर्वनामाचा कोणता  प्रकार आहे?

तो परत येईल
खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा

राब राब राबणे
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

स्तुती
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द

भराज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या
पुढील  शब्दातून भाववाचक नामे ओळखा?
'उ' हा स्वर कोणत्या प्रकारात येतो?
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

नाव सोनुबाई, हाती................. वाळा
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

हिमालयातील केदारनाथची यात्रा ही अवघड यात्रा आहे
खालील पदांमध्ये दुंदू समास कोणता आहे?
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

अडकिता
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो गणकयंत्रावर काम करीत  असतो
खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा

पोपट पेरू खातो
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

थोर
पुढे दिलेल्या शब्दातून क्रियापदे ओळखा
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

मनोरथ
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मीरा दिल्लीला गेली
पुढील शब्दातून शब्दयोगी अव्यय ओळखा
खालील स्वरांपैकी सयुक्त स्वर कोणता?
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

दैवदेते आणि............. नेते
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

गंगौघ
अहाहा! किती सुंदर शिल्पकार आहे ही !

वरील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे?
खालील विधानातील अव्यय ओळखा

मी डॉक्टर झालो असतो, परंतु मला भरपूर मार्क्स मिळाले नाहीत
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो आता कामावर जात असेल
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

सुसंगत
म् ह्या वर्णाचे स्थेन कोणते?
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

आपण चांगले वागलो तर समाज चांगला वागेल
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

झाड कोणी लावले?
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

कुडी तशी....................
हाय् हाय्! केवढा मोठा विषयप्रयोग आहे हा !
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मुलानो, अभ्यासात चुका होऊ देऊ नका
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

तुम्ही कोठे गेला होता, ते सांगा
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

शिक्षकांनी चांगले शिकवावे
पुढील शब्दातून गुवाचक विशेषण ओळखा
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

रागीट
खलील म्हणीचा अर्थ सांगा

पाणी सोडणे
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात क्रांतिकारक स्वत: सामील झाले होते
जे आपल्याला ज्ञान असेल ते दुसऱ्यांना द्यावे
मराठी व्यंजनातील खालीलपैकी अनुनासिक कोणते?
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

जर पाऊस चांगला पडला, तर पीक चांगले येईल
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

विद्यूल्लता
जमिनीखालून  जाणारा रस्ता
चारही बाजूंनी पाणी असलेला भूप्रदेश
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

विद्यार्थ्यांनो, राष्ट्राबद्दल प्रेम ठेवा
क् हा वर्ण कोणत्या  स्थानातील आहे?
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

त्याने कारखान्यात काम केले होते
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो शाळेत वाचीत राहील
खालील देलेल्या शब्दाचा यौग्य संधीविग्रह निवडा

मृच्छकटिक
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

दलाल
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

जीवनात चांगुलपणा दाखविणाऱ्या माणसांना मोठे होता येते, असे नाही.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!51 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *