Police Bharti 2016 Sample Paper 15

Police Bharti 2016 Sample Paper 15

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 24 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your police Bharti 19

Enter Name Enter City Email Phone Number
खालील वाक्यात सर्वनामाचा कोणता  प्रकार आहे?

तो परत येईल
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

स्तुती
मराठी व्यंजनातील खालीलपैकी अनुनासिक कोणते?
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

विद्यार्थ्यांनो, राष्ट्राबद्दल प्रेम ठेवा
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

कुडी तशी....................
अहाहा! किती सुंदर शिल्पकार आहे ही !

वरील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे?
खालील शब्दाची विभक्ती ओळखा, गणपतीचा मोडक नैवेद्य आहे.
क् हा वर्ण कोणत्या  स्थानातील आहे?
खालील पदांमध्ये दुंदू समास कोणता आहे?
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

आपण चांगले वागलो तर समाज चांगला वागेल
पुढे दिलेल्या शब्दातून क्रियापदे ओळखा
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

दैवदेते आणि............. नेते
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

रागीट
खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा

पोपट पेरू खातो
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

जर पाऊस चांगला पडला, तर पीक चांगले येईल
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

थोर
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

शिक्षकांनी चांगले शिकवावे
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो शाळेत वाचीत राहील
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

मनोरथ
खालील विधानातील अव्यय ओळखा

मी डॉक्टर झालो असतो, परंतु मला भरपूर मार्क्स मिळाले नाहीत
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

जीवनात चांगुलपणा दाखविणाऱ्या माणसांना मोठे होता येते, असे नाही.
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

नाव सोनुबाई, हाती................. वाळा
खालील स्वरांपैकी सयुक्त स्वर कोणता?
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात क्रांतिकारक स्वत: सामील झाले होते
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द

भराज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

हिमालयातील केदारनाथची यात्रा ही अवघड यात्रा आहे
खलील म्हणीचा अर्थ सांगा

पाणी सोडणे
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो आता कामावर जात असेल
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

गंगौघ
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

विद्यूल्लता
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

सुसंगत
जे आपल्याला ज्ञान असेल ते दुसऱ्यांना द्यावे
म् ह्या वर्णाचे स्थेन कोणते?
पुढील  शब्दातून भाववाचक नामे ओळखा?
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

तुम्ही कोठे गेला होता, ते सांगा
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो गणकयंत्रावर काम करीत  असतो
चारही बाजूंनी पाणी असलेला भूप्रदेश
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

अडकिता
खालील देलेल्या शब्दाचा यौग्य संधीविग्रह निवडा

मृच्छकटिक
खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा

राब राब राबणे
पुढील शब्दातून गुवाचक विशेषण ओळखा
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मीरा दिल्लीला गेली
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मुलानो, अभ्यासात चुका होऊ देऊ नका
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

त्याने कारखान्यात काम केले होते
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

झाड कोणी लावले?
पुढील शब्दातून शब्दयोगी अव्यय ओळखा
हाय् हाय्! केवढा मोठा विषयप्रयोग आहे हा !
जमिनीखालून  जाणारा रस्ता
'उ' हा स्वर कोणत्या प्रकारात येतो?
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

दलाल

Be sure to click Submit Quiz to see your results!
51 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *