Police Bharti 2016 Sample Paper 15

Police Bharti 2016 Sample Paper 15

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 24 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your police Bharti 19

Enter Name Enter City Email Phone Number
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

रागीट
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

जर पाऊस चांगला पडला, तर पीक चांगले येईल
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

कुडी तशी....................
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

आपण चांगले वागलो तर समाज चांगला वागेल
क् हा वर्ण कोणत्या  स्थानातील आहे?
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

शिक्षकांनी चांगले शिकवावे
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

अडकिता
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

विद्यार्थ्यांनो, राष्ट्राबद्दल प्रेम ठेवा
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

मनोरथ
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो आता कामावर जात असेल
खालील वाक्यात सर्वनामाचा कोणता  प्रकार आहे?

तो परत येईल
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

नाव सोनुबाई, हाती................. वाळा
जमिनीखालून  जाणारा रस्ता
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

थोर
अहाहा! किती सुंदर शिल्पकार आहे ही !

वरील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे?
खालील शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे? पर्यायातील योघ्य शब्द सांगा

दलाल
पुढील शब्दातून गुवाचक विशेषण ओळखा
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो शाळेत वाचीत राहील
खालील देलेल्या शब्दाचा यौग्य संधीविग्रह निवडा

मृच्छकटिक
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

स्तुती
'उ' हा स्वर कोणत्या प्रकारात येतो?
पुढील शब्दातून शब्दयोगी अव्यय ओळखा
जे आपल्याला ज्ञान असेल ते दुसऱ्यांना द्यावे
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

तो गणकयंत्रावर काम करीत  असतो
खालील शब्दाची विभक्ती ओळखा, गणपतीचा मोडक नैवेद्य आहे.
खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा

पोपट पेरू खातो
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मुलानो, अभ्यासात चुका होऊ देऊ नका
खलील म्हणीचा अर्थ सांगा

पाणी सोडणे
खालील स्वरांपैकी सयुक्त स्वर कोणता?
खाली दिलेल्या वाक्यांचा काळ ओळखा

त्याने कारखान्यात काम केले होते
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

विद्यूल्लता
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

जीवनात चांगुलपणा दाखविणाऱ्या माणसांना मोठे होता येते, असे नाही.
खालील पदांमध्ये दुंदू समास कोणता आहे?
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

झाड कोणी लावले?
खालील विधानातील अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा

हिमालयातील केदारनाथची यात्रा ही अवघड यात्रा आहे
खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा

राब राब राबणे
पुढील  शब्दातून भाववाचक नामे ओळखा?
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

तुम्ही कोठे गेला होता, ते सांगा
खालील विधानातील अव्यय ओळखा

मी डॉक्टर झालो असतो, परंतु मला भरपूर मार्क्स मिळाले नाहीत
खाली दिलेल्या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह निवडा

गंगौघ
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द

भराज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या
खालील शब्दातून विरुद्धार्थी शब्द निवडा

सुसंगत
खालील विधानातील क्रियापदांचा कोणता अर्थ आहे ते ओळखा

मीरा दिल्लीला गेली
खालील वाक्याचा सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे?

भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात क्रांतिकारक स्वत: सामील झाले होते
चारही बाजूंनी पाणी असलेला भूप्रदेश
खाली दिलेल्या म्हणीतील गाळलेला शब्द भरा

दैवदेते आणि............. नेते
पुढे दिलेल्या शब्दातून क्रियापदे ओळखा
हाय् हाय्! केवढा मोठा विषयप्रयोग आहे हा !
मराठी व्यंजनातील खालीलपैकी अनुनासिक कोणते?
म् ह्या वर्णाचे स्थेन कोणते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!51 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *