Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
KP=11, LO=12,    HS=?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
ZYX, WVU ...... QPO
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
CX, HS, EV, B...,A...?
साखरचे पोते तर गुळाची...........
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
Y,W,U,S,Q.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
CX, DDX, EEX....
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
जसे साप – मुंगुस तसे-------
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
DW, CX, BY.......
CDE, FGH, IJK......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
Z, V, R, N ........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
KP,  IR, GT ?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
शरीर – प्राण तसे.........
JKLM .... O... QR
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
DEF, GFE, IJK.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
S,P,M,J,G ?
जर BUT = GOD तर TUB
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
भारत : रुपया तर जपान :
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
AC, EG, LN, PR.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रुंद – अरुंद तर लांब.......
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
साप – मुंगुस तर उंदीर......
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
पुस्तक – वाचन तर पेन
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
डोळे व चष्मा ---------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!
35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *