Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
साखरचे पोते तर गुळाची...........
जसे साप – मुंगुस तसे-------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ZYX, WVU ...... QPO
शरीर – प्राण तसे.........
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
S,P,M,J,G ?
रुंद – अरुंद तर लांब.......
भारत : रुपया तर जपान :
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
Z, V, R, N ........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
Y,W,U,S,Q.....
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
DW, CX, BY.......
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
CDE, FGH, IJK......
KP,  IR, GT ?
जर BUT = GOD तर TUB
DEF, GFE, IJK.....
CX, HS, EV, B...,A...?
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
CX, DDX, EEX....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
पुस्तक – वाचन तर पेन
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
KP=11, LO=12,    HS=?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
AC, EG, LN, PR.....
JKLM .... O... QR
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
डोळे व चष्मा ---------
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
साप – मुंगुस तर उंदीर......

Be sure to click Submit Quiz to see your results!
35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *