Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
Y,W,U,S,Q.....
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
DEF, GFE, IJK.....
S,P,M,J,G ?
CDE, FGH, IJK......
डोळे व चष्मा ---------
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
जर BUT = GOD तर TUB
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
CX, HS, EV, B...,A...?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
AC, EG, LN, PR.....
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
भारत : रुपया तर जपान :
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
KP,  IR, GT ?
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
DW, CX, BY.......
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
जर BAT = 2120 तर TRY =?
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
साखरचे पोते तर गुळाची...........
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
KP=11, LO=12,    HS=?
Z, V, R, N ........
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
रुंद – अरुंद तर लांब.......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
जसे साप – मुंगुस तसे-------
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
शरीर – प्राण तसे.........
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
पुस्तक – वाचन तर पेन
JKLM .... O... QR
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
CX, DDX, EEX....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
साप – मुंगुस तर उंदीर......
ZYX, WVU ...... QPO
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *