Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
शरीर – प्राण तसे.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
जर BAT = 2120 तर TRY =?
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
CDE, FGH, IJK......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
Y,W,U,S,Q.....
S,P,M,J,G ?
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
DW, CX, BY.......
KP,  IR, GT ?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
AC, EG, LN, PR.....
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
DEF, GFE, IJK.....
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
ZYX, WVU ...... QPO
भारत : रुपया तर जपान :
साखरचे पोते तर गुळाची...........
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
साप – मुंगुस तर उंदीर......
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
CX, HS, EV, B...,A...?
CX, DDX, EEX....
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
जसे साप – मुंगुस तसे-------
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
Z, V, R, N ........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
पुस्तक – वाचन तर पेन
JKLM .... O... QR
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
जर BUT = GOD तर TUB
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
KP=11, LO=12,    HS=?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
डोळे व चष्मा ---------
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
रुंद – अरुंद तर लांब.......

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *