Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
जर BAT = 2120 तर TRY =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
DEF, GFE, IJK.....
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
Y,W,U,S,Q.....
CDE, FGH, IJK......
DW, CX, BY.......
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
Z, V, R, N ........
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
साप – मुंगुस तर उंदीर......
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
S,P,M,J,G ?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
साखरचे पोते तर गुळाची...........
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
डोळे व चष्मा ---------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
पुस्तक – वाचन तर पेन
रुंद – अरुंद तर लांब.......
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
जर BUT = GOD तर TUB
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
KP=11, LO=12,    HS=?
JKLM .... O... QR
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
ZYX, WVU ...... QPO
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
CX, DDX, EEX....
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
AC, EG, LN, PR.....
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
शरीर – प्राण तसे.........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
CX, HS, EV, B...,A...?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
भारत : रुपया तर जपान :
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
जसे साप – मुंगुस तसे-------
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
KP,  IR, GT ?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!Rate this post

35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *