Police Bharti 2016 Sample Paper 16

Police Bharti 2016 Sample Paper 16

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 26 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your Police Bharti 21

Enter Name Enter City Email Phone Number
CDE = 345 तर 23,24,25= ?
प्रणिताच्या बहिणीच्या नंदेच्या एकुलत्या एक भावाच्या मुलाचे नाव प्रफुल्ल आहे तर प्रणिता व प्रफुल्लयांचे नाते काय?
केंद्रशासनात राष्ट्रपती तसे राज्यशासनात.......
गणपती – पार्वती तर हनुमान.....
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत BOY = 25122 तर DOG=?
वसुंधरा धरणी तसे सरिता.........
एका सांकेतिक भाषेमध्ये गरबा रमणे म्हणजे दांडीया खेळणे आणि रास रमणे म्हणजे खेळ खेळणे तर

या भाषेत खेळण्यासाठी कोणता शब्द वापरतात?
जर BUT = GOD तर TUB
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
टेबल –खुर्ची तर चौकट......
GHI  = 20, 19, 18, तर STU = ?
दिनदर्शिका – कालमापन तर घडयाळ......
KP=11, LO=12,    HS=?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
CDE, FGH, IJK......
राधिकाच्या बहिणीच्या नवऱ्याचा मुलगा राधिकाचा कोण?
रोगी – डॉक्टर तसे कैदी..........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
एका सांकेतील भाषेत मनो म्हणजे RST तर ABC = ?
श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा........
डोळे व चष्मा ---------
या अंकमालीकेत x हे अक्षर किती वेळा आले आहे ज्याचा मागील Y असावे.

ABXYXZZWCBYZBCDEFYXYXOPQRYPXX
वेदांतच्या वडिलांचे वडील व आई हे जयश्रीचे सासू- सासरे आहेत. दिनेश हा त्यांचाच मुलगा आहे. तर दिनेश वेदांतचा कोण आहे?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जर चिमणी – घरटे तर ससा –
मोर – लांडोर जे नाते आहे तसे --------------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
Z, V, R, N ........
गौरीच्या वडिलांच्या एकुलत्या एका मुलाची मुलगी गौरीची कोण?
ZYX, WVU ...... QPO
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
BYAZ = CXDW तर HSFU =?
योद्धा – तलवार तर पत्रकार......
गोरजच्या  आईच्या वडिलाच्या मुलांचा मुलगा हा गोरजचा कोण असेल ?
साप – मुंगुस तर उंदीर......
KP,  IR, GT ?
तुमच्या पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची भावजय हि तुमच्या मुलाची कोण असेल?
JKLM .... O... QR
गटात न बसणारा शब्द ओळखा
अश्रू – डोळे तसे रसना.......
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अक्षर मालीकेत M हे अक्षर किती वेळा आले आहे.

MABCMDEFMCMXYZMABMHN
महेशच्या बहिणीच्या भौजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा यांच्यातील नाते कोणते?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालील अंक मालिकेत P हे अक्षर किती वेळा आले आहे. पण ज्याचा पुढील जागेवर O व मागील जागेवर Q  असावे.

APQOPQBCPQQPOPQXYZOPQPQOPZOPQ
AC, EG, LN, PR.....
न्यायधिय न्याय तर डॉक्टर.........
DW, CX, BY.......
जसे साप – मुंगुस तसे-------
लाकडाची मोळी तर भाजीची........................
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
GIRL = 791812 तर  HEAR =?
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
माकड – मदारी यांच्यात जसे नाते आहे तसे -------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
पुस्तक – वाचन तर पेन
साखरचे पोते तर गुळाची...........
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा

वडिलांचे मुलाशी नाते -------------- तसे
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
कापूस – कपडा तसे  रेशम ..................
भारत : रुपया तर जपान :
रविचे सासरे हे त्याच्या मुलाच्या आईचे वडील आहेत. त्याच्या एकुलत्या एक मुलीचे व रविचे नाते काय?
खालील अंकमालीकेत १ हा अंक डावीकडून कोणत्या स्थानावर आहे.

४५६७९४३१२३०२४
जर BAT = 2120 तर TRY =?
जर CWD एका सांकेतिक भाषेत EUF  असे लिहिले जाते तर त्याभाषेत DVF ला कसे लिहिले   जाईल?
S,P,M,J,G ?
रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे -----------
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋषीकेश हा हार्दीकच्या आत्याचा मुलग आहे तर हर्दीकची आई व ऋषीकेशची आई यांचे नाते कोणते?
जर RSTU = UTRS तर PQRS=
संगणकाद्वारे व्यवहार ई- कामर्स तर संग्नीय पत्रव्यवहार
मिनिटे – सेकंद  तर आठवडा............
खालील अक्षरमालिकेत वगळलेले अक्षर कोणते?

R –han  Roh n – oh – n
Y,W,U,S,Q.....
उष्ण : शीतल तर सौम्य -------------
राधिकाच्या मामाचा मुलगा आनंद आहे, तर आनंदची आई राधिकाची कोण असेल ?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
जसे मार्च – फेब्रुवारी तसे नोव्हेंबर.......
CX, DDX, EEX....
रुंद – अरुंद तर लांब.......
जसे मंदिर – देवता तसे ---------
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
DEF, GFE, IJK.....
बहीण – भाऊजी तसे........... – दादा
खालील विसंगत पर्याय कोणता?

 
खालीलपैकी  विसंगत पर्याय कोणता?
ऋचा ही ब्रिजची मुलगी आहे. ब्रिजच्या सासऱ्याचा मुलगा महेश आहे तर महेश हा ऋचाचा कोण असेल ?
खालील अक्षर मालिकेत कोणते अक्षर उजवीकडून नवव्या ठिकाणी आहे.

ABCDABCDGFGHIJABCD
खालील विसंगत पर्याय कोणता?
शरीर – प्राण तसे.........
महेशची आई शीतलची सासू आहे. हार्दीक हा शीतलचा मुलगा आहे. हार्दीक  व महेश  यांच्यात नाते कोणते?
CX, HS, EV, B...,A...?
V,U,T, S, = 5,6,7,8 तर   E, F, G, H = ?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!35 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *