Police Bharti Sample Paper 23

Police Bharti Sample Paper 23
For the Police Bharti 2016 Written Examination Sample Practice Paper is given below. This is 23rd Paper of this Paper Series. Candidates can Solve this Paper For Practice. Its Open For All Users.

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 47 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 25

Enter Name Enter City Email Phone Number
खालीलपैकी कोणाचा किमत वाढीशी संबंध नाही?
गोबर गॅस/ स्यूएज गॅस/ बायो गॅस ह्यातील वायू कोणता?
घटक राज्यांना वित्तीय वाटणी................. च्या शिफारसीनुसार केली जाते.
खालील पैकी कोणती वस्तू मोठ्या प्रमाणावर जंगलातून मिळवून वा गोळा करून तिचा वापर केला जातो?
आठव्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण योजनेच्या किती टक्के रक्कम औद्योगिक क्षेत्राला देण्यात आली होती?

 
खालीलपैकी कोणता कर प्रत्यक्ष कर आहे?
भारतीय समाजाच्या आधुनिकीकरण प्रक्रियेतील एक अडथला म्हणजे ........... होय.
खालीलपैकी कोणती जोधी बरोबर नाही?

 
खालीलपैकी कोणत्या प्रकल्पावर निर्मिती केली जाते आणि त्या प्रकल्पास ' महाराष्ट्राची भाग्य लक्ष्मी म्हणतात?
चटई क्षेत्र निर्देशांक म्हणजे
मध्यवर्ती बँक सदस्य बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दरास................. असे म्हणतात.
महाराष्ट्राचे कृषी हवामानानुसार किती विभाग पाडण्यात आले आहेत?
ग्राम सभेच्या बैठका वर्षातून किमान.........वेळेस घेतल्या जातात.
खलील पैकी कोणत्या वर्षी भारतात आयात - निर्यात वान्केची स्थापना करण्यात आली?

 
भारतात नियोजन मंडळाची स्थापना केव्हा झाली?
भारतात कोणत्या वर्षी सेवाकर आकरण्यात आला?

 
शेतकऱ्याना दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा कोणती बँक करते?
पाँडीचेरीचे  मुख्यमंत्री कोण?
संसदेचे अधिवेशन वर्षातून किती वेळा बोलावणे आवश्यक असते?
सामान्यतः अमोनिया वायू औद्योगिक पातळीवर तयार करतात करणा त्याचा उपयोग...............
अॅग्रो सिल्व्ही पाश्चर सिस्टीम म्हणजे?
भारतात प्रच्छत्र ( छुपी) बेरोजगारी प्रामुख्याने .............. या क्षेत्रात आढळून येते.
कुटुंबाला सरासरी व समाधानकारक मानले जाणारे किमान राहणीमान जगण्यासाठी आवश्यकता लागणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रास ........ म्हणतात.
संगणकात वापरण्यात येणारी बायनरी नंबर पद्धत कशी असते?
एच. आय. व्ही. विष्णू शरीराच्या कोणत्या पेशीवर हल्ला करतात?

 
पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यामुळे कोणती उद्दिष्टे साध्य होतील?
नॅनोटेक्नोलॉजी क्षेत्रात, पदार्थाचा अभ्यास खालीलपैकी कोणत्या स्केलमध्ये केला जातो?
खालीलपैकी कोणते कारण खेड्याचा विकास होण्यास अडथला ठरतो?
अधिकृत कुटुंब नियोजन कार्यक्रम ............... या देशाने सर्वप्रथम राबविला.
खालीलपैकी कोणते एकपेशीय कवके(फंजी) दारू तयार करण्यासाठी वापरतात?
मानवी शरीराचे सामान्य तापमान किती असते?
शेती व्यवसायातून एकादे वर्षी कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन घेतले नाही, तरीही शेतकऱ्याला...... य खर्चाचा बोझा पडतो.
खालीलपैकी कोणता वृक्ष इमारती लाकडासाठी उत्कृष्ट गणला जातो?
महाराष्ट्रात राज्यसभेवर ................ सदस्य पाठवले जातात.
आधुनिकीकरण प्रक्रियेतील .............. हा प्रमुख अडथला आहे.
खेड्यातील लोक शहराकडे धाव घेतात कारण.........
नवव्या पंचवार्षिक योजनेत कृषीक्षेत्रात ३.९ टक्के वृद्धी करण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात या योजना काळात कोणत्या दराने टक्के वृद्धी घडून आली.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका............. यांना प्रत्यक्ष कर्ज मंजूर करतात.
शिखर बँकेला (अपेक्स बँक) कर्जपुरवठा होण्याचे मुख्य साधन कोणते?
भारतीय सरकारने बीटी कॉटनच्या व्यापरी तत्वावर उत्पादनास परवानगी दिली तो दिवस ............ होता.
जगात 'मका' या पिकाखालील सर्वात जास्त क्षेत्र कोणत्या देशात आहे?
ग्रेशमचे तत्व खालीलापिकी कशाशी सबंधित आहे?
विधान : धातू उष्णता व विजेचे सुवाहक असतात.

कारण : धातू सहज वाकणारे असतात व त्यापासून तार सहज निर्माण करता येते.
खालीलपैकी कोणती किरणे इलेक्ट्रमॅग्नेटीक रेडीएशन आहेत व त्यांचा वेग प्रकाशाच्या वेगाइतका आहे?
कोणत्या झाडाचे तेल औषधी आहे?
होलोग्राफीसाठी....... किरणांचा वापर केला जातो.
जडपाणी.......... वापरतात.
माणसांप्रमाणेच वनस्पतीनाही जन्म, वाढ, नाश व मृत्यू आहे. माणसांना बुद्धिमत्ता आहे, म्हणून वनस्पतीनाही बुद्धिमत्ता असली पाहिजे हे ........ चे उदाहरण आहे.
महाराष्ट्र पंचायत सीमित आणि जिल्हा परिषद कायदा, १९६१ ................ समितीच्या शिफारशीवर आध्रलेला आहे.
जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार कोणास असतो?
शरीरात लाल रक्तपेशी कुठल्या अवयवात तयर होतात?

 
महाराष्ट्रात खलील पैकी कोणत्या भाजीपाला पिकाखाली जमिनीचा वापर अधिक आहे?
कर सुधारक समितीचे (१९९१) अध्यक्ष कोण?

 
जमीन मह्सुलीचा मुख्य आधार कोणता असतो?
व्या वित्त आयोगाचे  अध्यक्ष कोण?
भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर कोणत्या वर्गात जास्त आहे?
दुधातील हानिकारक जंतूंचा नाश करण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात?
२००२ सालचा साहित्याचा सरस्वती सन्मान पुरस्कार................ यांना देण्यात आला.
खालीलपैकी कोणते उपकरण बाष्पीभवन पर्णोत्सरण मोजण्यासाठी वापरले जाते.
कृषि अर्थशास्त्राची पुढीलपैकी कोणती व्याख्या अधिक सयुक्तिक आहे?  कृषी अर्थ शास्त्र म्हणजे........................
खालीलपैकी कोणत्या परदेशी जाती संकरित गाई पैदासीसाठी वापरतात?
९४ वे घटना दुरुस्ती विध्येक........... या घटना दुरुस्ती विधेयकशी संबंधित आहे.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ( आय. आर. डी. पी.) कोणी पुरस्कृत केला?

 
भारताच्या निर्यातील ख्लीलापैकी कोणत्या राष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा आहे?

 
.......... यांच्या कडून राज्याचा मुख्यमंत्र्यांची नियक्ती केली जाते.
खालीलपैकी कोणत्या जातीच्या म्हेशीच्या दुधात जास्तीत जास्त स्निग्धाचे प्रमाण असते?
पॉपुलेशन बॉंम्ब ही संज्ञा कशाही संबंधीत आहे?

 
खालीलपैकी कोणते कारण भारतातील लोकसंख्या विस्फोटाला गैरलागू आहे?
भारतात गाईतील दुग्ध उत्पादन दररोजच्या आहारात दुधाचे प्रमाण किती असावे?
.................. यांच्या कडून राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती केली जाते?
घटक राज्यांना वित्तीय वाटणी..... च्या शिफारशीनुसार केली जाते.
खालीलपैकी कोणते कारण एच. आय. व्ही. च्या संक्रमणाकरीता जवाबदार नाही.
खालीलपैकी कोणते परीव्यय चलनवृद्धी होण्यास कारणीभूत नाही?
शेळीची खालीलपैकी कोणती जात जास्त दुध देणारी आहे?
संसदेचे अधिवेशन वर्षातून किती वेळा बोलावणे आवश्यक असते?
मुल्यावपाती विक्री म्हणजे.................
एक हॉर्सपॉवर चा विद्युतपंप एक तास वाप्र्लाय्स खर्च होणारी विद्युत उर्जा किती असते?

 
कोणत्या जमिनीची जलधारणा शक्ती अधिक असते?
डोळ्याच्या कोणत्या आजाराने नेत्राभिंग अपारदर्शक बनते?
भारतातील खालीलपैकी कोणत्या एका केंद्राच्या भट्टीला अमेरिकेकडून समृद्ध युरेनियम मिळते?
नाबार्डची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
शेती व्यवसायसाठी आखलेल्या योजनेचे रुपांतर पैशाच्या स्वरूपांत स्पष्ट करणे याला पुढीलपैकी कोणते नामभिधान दिले जाते?
योजना सुट्यांचा .............. कालावधीत होता.
कोणत्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले?

 
खालीलपैकी कोणत्या पद्धतीचे पिके, फळझाडे आणि वृक्षांची एकत्रित लागवड केली जाते?
मर्यादित उपलब्धतेवर जो व्यवसाय केला जातो तो अर्थ शास्त्राच्या कोणत्या नियमात बसतो?
कोरडवाहू फळझाडे खालीलपैकी कोणती आहेत?
खालीलपैकी कोणत्या कर्णाचा किमतवाढीच्या पुरवठ्यातर्गत कारणामध्ये समावेश करता येणार नाही?
आहारशास्त्रनुसार माणसाच्या दररोजच्या आहारात दुधाचे प्रमाण किती असावे?
खालीलपैकी कोणती जोडी/जोड्या योग्य ठरतात.

अ) अंधश्रद्धा - अज्ञानावर आधारित

ब) सिद्धांत कल्पना - अंतिम नियम

क) वैज्ञानिक ज्ञान - तात्पुरते
औद्योगिक क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणारी कोणती प्रमुख बँक आहे?
कोणत्या मूल्यांकनाच्या एककास 'कागदी सोने' म्हणतात?
गावाच्या पोलीस पाटलाची नियुक्ती कोणाद्वारे केली जाते?

 
भारतातील पहिले दूरदर्शन केंद्र....... येथे चालू झाले.
वातावरणातील तापमानाची वाढ मुख्यत: वातावरणातील ................मुळे होते.

 
महाराष्ट्रात सिंचनाखालील एकूण क्षेत्राची लागवडीखलील एकूण क्षेत्राशी ......... पेक्षा कमी टक्केवारी आहे.
ठिंबक सिंचन पद्धतीत पाणी देण्याची कार्यक्षमता किती टक्के असते?
खालील जोद्यापैकी कोणती एक जोडी बरोबर आहे?
कृषीविषयक कर योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी कोणती समिती नेमण्यात आली होती?

 
महराष्ट्रात रब्बी ज्वारीचे सरासरी प्रतिहेक्टर उत्पादनात खरीप ज्वारीपेक्षा ................ आहे.

 

Be sure to click Submit Quiz to see your results!

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=47]

10 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *