MPSC Sample Paper 14

MPSC Sample Paper 14

MPSC Online Sample Paper Test Paper 14 is given below.

 

 

 

 

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 37 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 15

Enter Name Enter City Email Phone Number
विज्ञानाचा उपयोग मानवी जीवनाकरिता होऊ शकतो, असे प्रतिपादन करणारा पहिला शास्त्रज्ञ कोणता?
आधुनिक विज्ञानाचा प्रारंभ............. यांच्या वैज्ञानिक विचाराने  झाला आहे.
वैज्ञानिक संशोधनात................ नंतर सिद्धांत कल्पनेची निर्मिती होते.
.................. हा पूर्वपरंपरेविरुध्द बोलणारा पहिला शास्त्रज्ञ  होय.
समान करणापासून समान कार्ये निर्माण होतात किंवा समान प्रकारच्या कार्याच्या मुळाशी समान प्रकारची कारणे असतात म्हणजेच...........
वैज्ञानिक विचारवंताच्या मते विज्ञानाचे खालील भाग पडतात.................
नकाशाची कल्पना खालीलपैकी कोणी शोधून काढली?
भारतीय  अंकनपद्धती व्यवहाराच्या दृष्टीने सोईस्कर असल्याने धर्मगुरूंच्या विरोधास न जुमानता ................................. लोकांनी उचलली व तेथे  गणिताच्या वाढीला सुरुवात झाली.
खालीलपैकी कोणत्या प्रतिकृती  प्रकारात एका सिंध्दांताच्या आधारे दुसऱ्या सिद्धांताचे ज्ञान होऊ शकते?
रासायनिक पदार्थापेक्षा गॅसविकिकरण प्रक्रियेने अन्न जास्त चांगले टिकविले जाते, याचे मुख्य कारण म्हणजे................
भारतातील सर्वात मोठी अपरंपारीक उर्जा म्हणजे ......................
अग्रीचा उपयोग ........... साठी होतो.
भारतामध्ये आधुनिक विज्ञान हे..............................
खालीलपैकी कोणते विज्ञान मुलभूत विज्ञान नाही?
घटनांच्या निरीक्षणावरून त्यातील कार्यकारण संबंधाविषयी एखादी कल्पना ( अंदाज) मानत तयर होते, तेव्हा त्या कल्पनेस....... असे म्हणतात.
मला योग्य टेकू मिळाला तर मी पृथ्वीसुध्दा  तरफेच्या सहाय्याने उचलून दाखवीन असे कोणी म्हटले होते?
उर्जाग्रामच्या संकल्पनेत ............. गोष्ट गृहीत धरली आहे.
तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे समाजातील....................
............... या विगमन विचारपद्धतीमध्ये अंतिम विधानांची प्रस्थापना निरीक्षित घटनांचे संख्याधिक्य आणि अनुभवांचे आबाधीत्व यांच्या आधारे केली जाते.
आजच्या विज्ञानाची सुरुवात .................... शतकापासून झाली असे मानले जाते.
“ ओरिजीन ऑफ स्पेसीज” हे पुस्तक कोणी लिहिले?
वातावरणातील ओझोन वायूच्या थराचे प्रमाण खालील देलेल्यापैकी कोणत्या एका रसायनामुळे घटते आहे?
सूर्यकिरणांची वक्रता मोजण्यासाठी कोणते शास्त्रीय उपकरण वापरतात?
केवल गणनात्मक पद्धतीनुसार काढण्यात आलेले निष्कर्ष हे केवळ...............
शास्त्रज्ञानी काढलेले निष्कर्ष कोणालाही, कोठेही व कशाही प्रकारे पडताळून पाहता येणे म्हणजे...... होय.
निसर्गातील घटनांचे निरीक्षण करणे व चिकित्सक अनुमानाच्याव्दारे एक सुस्पष्ट नियम तयार करणे यालाच ............ म्हणतात.
‘ प्रिन्सिपिया’ या ग्रंथांचा लेखक कोण?
खालीलपैकी कोणत्या वैज्ञानिकाणे सापेक्षता सिंध्दांत प्रगती केली?
जेव्हा विज्ञानाच मूळ उद्देश केवळ घटनांचे वर्णन किंवा स्पष्टीकरण करण्याचा असतो, ततेव्हा त्यास ............ शास्त्र म्हणतात.
खालीलपैकी कोणत्या अभ्यासाला रोमनांनी महत्व दिली नाही?
शिल्पसंहितेचा अभ्यास करणारे कारागीर........... अखेरपर्यंत होते.
भारतीय परमन वेळ खालील ठिकाणी मोजतात
‘ वनस्पतीची पैदास’ या संकल्पनेच्या भारतीय जनकाचे नाव..................
सोफिस्टाच्या विचारातील दोष प्रथम कोणी स्पष्ट केले?
पदार्थाच्या अंतिम घटक म्हणजे ‘ अणु’ ही कल्पना काढली?
खालीलपैकी कोणत्या उपचार पद्धतीचा शोध भारतात लागला?
विशिष्ट समाजातील किंवा राष्ट्रातील सर्व लोकांनी संयुक्तपणे व जाणीवपूर्वक केलेली चळवळ म्हणजे ........ होय.
प्रत्येकी एक किलोच्या चार वेगवेळ्या धातूंच्या चौरस ठोकळ्यांचे वजन केल्यास...............
युरोपियन लोकांना कशामुळे नव्या जगाची नव्या विचारांची जाणीव झाली?
भारतातील पहिली अणुभट्टी \ अप्सरा’ केव्हा तयार करण्यात आली?
खालीलपैकी कशात अमूर्ती]करणाची पातळी उच्च दर्जाची मानली जाते?
ज्ञात असलेल्या सर्व विधानांच्या आधारावरून एक  सार्वत्रिक स्वरूपाचा सत्य निष्कर्ष म्हणजे................
इ.स. .................ते .................... पर्यन्ति हजार वर्षे विज्ञानाच्या इतिहासात मध्ययुग म्हणून ओळखली जातात.
लोकांचे ग्रामीणभागातून शहरी भागात स्थलांतर होण्याचे ........ हे प्रमुख कारण आहे.
इग्लंडमधील जॉन विक्लिफ याने बायबलचे ............ मध्ये भाषांतर केले.
निगामी अनुमान म्हणजे ........... विधानांच्या पातळीवरून ‘ कमी सामान्य’ किंवा ‘ विशेष’ विधानांच्या पातळीकडे अनुमान होय.
आधुनिक समाजातील संबंध हे करार- आधारित असल्यामुळे त्यातून .......... जाणीव निर्माण होते.
गॅलिलिओने   केलेल्या संशोधनामुळे प्रामुख्याने कोणत्या क्षेत्रात विज्ञान विकासात मोठी गती मिळाली?
‘ आधुनिक विज्ञानाचा जनक’ असे कोणास म्हटले जाते?
अग्रीबानाचा उपयोग अंतराळ प्रवासाठी करता येईल असे............... याने सांगिलते.
.................. हे भारतीय वैद्यकशास्त्र जगातील सर्वात प्राचीन वैद्यकशास्त्र मानले जाते.
कारण शोधण्याच्या पाच प्रायोगिक पद्धती ............ ने सांगितल्या आहेत.
अभ्युपगमाचे प्रत्यंतर म्हणजे........
’ सर्व गुलाबांना काटे असतात’ हे कशाचे उदाहारण आहे?
विश्वाची रचना गणिती स्वरुपाची आहे असा विश्वास ठेवणाऱ्या ......... ची विचारपद्धती ‘ विश्लेषणात्मक विचारपद्धती’ म्हणून ओळखली जाते व ही विज्ञानाला मिळालेली अमोल देणगी मानली जाते.
रोमनांच्या भ्रामक समजुतीनी ............................ विकासात विरोध केलेला दिसतो.
शेतीसाठी वापरलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा झालेला एक तोटा म्हणजे................
खालीलपैकी कोणते प्रारण माध्यमाशिवाय वाहू शकतात?
घरातील सेप्टिक टँकमध्ये मळमिश्रित पाण्याचे शुद्धीकरण होण्याची प्रक्रिया खालील प्रकरे होते.
खालीलपैकी कोणाला ‘तर्कशास्त्राचा जनक’ असे म्हणतात?
जॉन स्टूअर्स मिलच्या मते उदाहरणांची व अनुभवांची संख्या जितकी जास्त, अनुभवांचे क्षेत्र जितके व्यापक आणि विविध, त्या प्रमाणात.............. अनुमान अधिक स्थिर बनते.
युरोपला विचारांचा वारसा...............देशाकडून मिळालेला आहे.
मध्ययुगाच्या काळात युरोपचे इतिहासकार ...............म्हणतात.
दिल्ली येथील वायूप्रदूषण हे खाली दिलेल्यांपैकी कोणत्या एका प्रमुख करणामुळे घडून येते?
पुढीलपैकी विगमन विचार पद्धतीचे प्रकार कोणते?

अ) केवळ गणनात्मक विगमन   आ) साम्यानुमान  इ) वैज्ञानिक विगमन
“ मानवाने जाणीवपूर्वक व विचारपूर्वक तयार केलेल्या एका विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीत राहणे म्हणजे आधुनिकीकरण होय” असे कोणी म्हटले?
खालीलपैकी कोणते आकरिक (नियमबद्ध) शास्त्र आहे?
भारताने ............. हा उपग्रह सोडून दळणवळण क्षेत्रात प्रगती केली.
अणुस्फोटात .............. विभाजन होते.
खालीलपैकी कोणते शास्त्र नैसर्गिक शास्त्र नाही?
करण्याच्या ठिकाणी ................... निर्माण करण्याचे सामर्थ्य असते.
पदार्थाच्या अंतिम घटक म्हणजे ‘ अणु’ ही कल्पना काढली?
निरीक्षण अभावी ............ हा तर्कदोष घडून येतो.

अ) दुर्लक्ष करण्याने अथवा घटना न पाहण्याने             ब) इंद्रिय संवेदनांचा चुकीचा अर्थ लावल्याने
खालीलपैकी कोणते शास्त्र समाजिक शास्त्र नाही?
प्लेटोने विद्यालय कोठे सुरु केले?
डॉ. अलेक्स ईन्कल्स यांच्या मते उद्योगधंदे आणि तंत्रविज्ञानामुळे माणसे अधिक................ होतात.
विचारवंताच्या मतानुसार .................. च्या योग्यायोग्यतेवर निष्कर्षाची  फलनिष्पत्ती अवलंबून असते.
आधुनिक वृतपत्र व्यवसायची जननी ............. शोध आहे.
परस्परांशी संवाद साधण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम .................. हे आहे.
उष्ण कटिबंधात.................. कपडे वापरणे चांगले.
“ पूर्वग्रह आणि अंधश्रद्धा यांच्याविरुद्ध केलेले बंड म्हणजे विज्ञान होय” असे कोणी म्हटले ?
भारतीय शिल्पकलेचा जनक कोनला संबोधतात?
प्राथमिक आधुनिकीकरण  .............. राष्ट्रांत घडून येते.
इंद्रिय संवेदन म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तूचे ......................... मानस ज्ञान होणे.
आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया ............... दिशेने असते.
गणिती सूत्राच्या सहय्यानेच ......... याने ‘ गतीशास्त्राचा ‘ विकास केला.
गणनाची साधी प्रक्रिया ............... ह्यावर आधारित असते.
......................यांच्या मतानुसार स्थल- काल- निरपेक्ष अशी कोणतीच घटना विश्वात नाही.
सोलर फोटोव्होल्टाइक टेक्नोलॉजीमुळे सरळपणे...................
ऑरगॅनॉम     हे प्रसिध्दपुस्तक कोणी लिहिले?
पाश्चात्यीकरण ही संज्ञा प्रथम ................... यांनी उपयोगात आणली.
धर्मसत्तेचा भयामुळे ................... ने आपले पुस्तक आपल्या मृत्युनंतर छापावे, अस आग्रह धरला होता.
खेत्री येथील तांब्याच्या खाणी .................... या राज्यात आहेत.
प्राचीन काळी भारतीयांना अंकचिन्हांचा ............... संदर्भात उपयोग केलेला दिसतो.
सादृश्यानुमानाचा युक्तिवाद ............ आधारलेला असतो.
काळ व घटना यांचा अभ्यास करणोर शास्त्र म्हणजे.................
.................... लेखनाच्या एका शोधाने अंकगणिताची हिंदुस्थानात  शे- दोनशे वर्षात प्रगती फारच वेगाने झाली.
अण्वस्त्राच्या चाचण्यांमुळे कोणती घातक किरणोत्सर्गी द्रव्ये वातावरणात प्रवेश करतात?
आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेमधील महत्वाचे घटक कोनला मानले जाते?
............................ याने निगमन विचार पद्धतीतील दोष दाखविले.

Be sure to click Submit Quiz to see your results!Rate this post

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *