Police Bharti 2016 Sample Paper 21

Police Bharti 2016 Sample Paper 21

connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name,business FROM wp_mlw_results where quiz_id = 36 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”].”, ” .$row[“business”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your MPSC Paper 14

Enter Name Enter City Email Phone Number
खालीलपैकी कोणती पद्धती वैज्ञानिक पद्धत आहे?
महराष्ट्रात राज्य भू- विकास बँकेचा जिल्ह्यातील रहिवासी असलेला संचालक हा त्या जिल्हा परिषदेचा.......
अभिसंहीत प्रतिक्रिया पद्धतीचा शोध ............. ने लावला.
इस्त्रोतर्फे  राबविला जाणारा कार्यक्रम हा व्यापारीदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल का?
भारतीय राज्यघटनेतील ७३ व्या घटनादुरुस्तीन्वये  कलम २४३ (क) मध्ये खलीलपैकी कशासंबंधाने तरतूद करण्यात आली आहे?
जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा कोणाला सादर करतो?
भारतातील नद्यांवरील प्रकल्प बरेसचे रखडत आहेत, याचे कारण............
अमूर्तीकरणाची उच्च पातळी .......... यात दिसून येते.
भारतीय समाजाला आधुनिक करण्याचे कार्य ................... केले.
ग्रामपंचायत सदस्यास आपला राजीनामा दयायचा असल्यास कोनाडे दयावा लागतो?
पंचायत राज पद्धतीने पुनर्विलोकन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पी. बी. पाटील समिती कोणत्या वर्षी नेमली?
वैज्ञानिक दृष्टीकोण असण्याकरिता कोणता प्रमुळ घटक आवश्यक आहे?
महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाने सभासदत्व केव्हा बहाल करण्यात आले?
पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना बलवंतराय समिती नेमण्यात आली. बलवंतराय मेहता समितीची नेमणूक खालीलपैकी कोणामार्फत करण्यात आली?
विश्व हे नियमांनी नियंत्रित असते हे................. प्रतिपादन होय.
आर्थिक वाढीशी संबंधित असलेले जन्म – मृत्यू यांचे क्रमवार स्थित्यंतर खलीलपैकी कोणत्या प्रणालीने दाखविता येईल?

अ वाढते जन्माचे प्रमाणाबरोबर वाढते मृत्यूचे प्रमाण.

ब) घटते जन्माचे प्रमाणाबरोबर घटते मृत्यूचे प्रमाण

क) वाढते जन्माचे प्रमाणाबरोबर घटते मृत्यूचे प्रमाण.
पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी कोण असतो?
जलद वाहुतीकीच्या साधनांमुळे .....................

अ) वेळेची बचत होते.                   ब) अपघातांची संख्या वाढली आहे.

क) वेळेचा उपयोग चांगल्या प्रकारे होतो.           ड) जास्त काम करता येते.
महाराष्ट्रात पहिला राज्य वित्त आयोग केव्हा नेमण्यात आला?
प्राथमिक आधुनिकीकरण हे ................. स्वरूपाचे असते.
तंत्रज्ञान व आर्थिक विकास यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कशामध्ये रुपांतर झाले?
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा संमत झाला?
१० वर्षाचा वार्षिक काळ धरता लोकसंख्येच्या वार्षिक वाढीच्या प्रमाणाचा चांगला दर्शक म्हणजे..................
स्वयंचलीतामुळे ( ऑटोमेशन) .............. यातील अंतर हळूहळू नष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोदय योजना देशात केव्हा सुरु करण्यात आली?
ग्रामपंचायतीत किमान व कमाल किती सभासद असतात?
मोटार ही सर्वोत्तम मानली जाईल, जेव्हा .....................
ग्रामपंचायतीच्या २/३ सदस्यांना पाठीब्याने ठराव संमत झाल्यानंतर, त्या ठरावात फेरबद्दल, सुधारणा किंवा तो ठराव रद्द करण्यासाठी किती महिन्यांची मुदत असते?
खालीलपैकी वैज्ञानिक ज्ञानाचे वैशिष्टय कोणते?
लोखंडाच्या वस्तू बनविल्यानंतर त्या गंजू नयेत म्हणून त्यावर कोणत्या धातूचा लेप लावतात?
आधुनिक समाजामध्ये सामाजिक नियंत्रणालो ............... स्थान असते.
जिल्हा परिषदेच्या  अहवालांची तपासणी करण्यासाठी राज्य विधानसभेने नेमलेली समिती कोणती?
राज्यघटनेत ‘ पंचायत राज’ हा विषय ...... मध्ये आहे.
भारतातील नैसर्गिक विज्ञानाच्या प्रगतीचे प्रवर्तन........................ यांच्या वैज्ञानिक कार्यामुळे झाले असे मानले जाते
सापेक्षता सिद्धांत कोणी मांडला?
शीतकरणाच्या प्रक्रियेत शीतकपाटात कोणत्या धातुपात्रात बर्फ लवकर तयार होईल?
आतापर्यंतच्या अवकाश यानातील अपयश हे मुख्यत: खालील कारणांमुळे झाले.
कोणता पर्याय युक्त आहे? ‘वैज्ञानिकांनी आपल्या विचारात क्रांती केली’.
समाजाच्या संस्कृतीहस्तांतसचे................. हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे.
पोलीस पाटलाची नेमणूक कोण करतो?
पिग आर्यन ( प्रठ्मील स्वरूपाचे लोखंड) साधारणत: ........... असतो.
ग्रामपंचायत रचना व कार्ये खलीलपैकी कोणत्या कायद्याने नियंत्रित होतात?
१९७९ साली फुटलेले मच्छु  धरण  हे ................. या राज्यांत बांधले होते.
विद्यापीठीय शिक्षणाची वाढ आणि दर्जा, तसेच शैक्षणिक परीक्षा व संशोधन हे ठरविण्यासाठी सल्लगार मंडळ चौकीशीकरीता खलील संस्था आहे.
शिवशाही पुनवर्सन प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र शासन .................... यासाठी कटीबद्ध आहे.
गोबर गॅस मध्ये कोणता वायू असतो?
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या कार्यकाल केव्हापासून गणला जातो?
गुळ तयार करण्याचा प्रक्रियेत उकळलेल्या रसातील मळी बाहेर काढण्यासाठी काय वापरता?
पोलीस पाटील रजेवर असल्यास त्या काळात गावचा कारभार कोण पाहतो?
धवल क्रांतीची सुरुवात कधी झाली?
पाश्च्यात्यीकरणाची कल्पना ................ यांनी  मांडली.
आधुनिकता म्हणजे केवळ ...... नव्हे.
कोकण रेल्वे ...... रोजी सुरु केली.
महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाने सभासदत्व   केव्हा बहाल करण्यात आले?
औद्योगिक समाजातील वातावरणात प्रामुख्याने ........ असते.
पंचायत समिती सभापती किंवा उपसभापती यांच्याविरुध्द अविश्वासाचा ठराव मांडण्यसंदर्भात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील ............... मधील तरतुदी महत्वाचा ठरतात.
कोणते पीक आपल्या राज्यात नगदी पीईक म्हणून समजले जाते?
‘ गाव शालेय समितीची’ निवड’ ग्राम सभेव्दारे होते. या समितीच्या स्थापनेचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने कोणत्या वर्षी घेतला?
पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना बळवंतराय समिती नेमण्यात आली. बळवंतराव मेहता समितीची नेमणूक खालीलपैकी कोणामार्फत करण्यात आली?
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना .................... हा दर्जा देण्यात आला आहे?
अल्पसंख्यकांचे   आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या असलेले मागासपण नाहीसे करण्याच्या दृष्टीने शासन कोणता कार्यक्रम विस्तारित करीत आहे?
पंचायत समितीच्या प्रशासन यंत्रणेची विभागणी किती भागात करण्यात आली आहे?
ग्रामपंचायत स्थगित किंवा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यशासनाला करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
महाराष्ट्रात पंचायत राजपद्धती केव्हा अस्तित्वात आली?
महाराष्ट्रात पंचायत राजपद्धती किती स्तरीय आहे?
उद्योगपतींच्या भाषेत आधुनिकीकरण म्हणजे काय?
कारण हे ........................असते.

अ) पूर्ववर्ती घटना                ब) नित्यपूर्ववर्ती  घटना
जिल्हा परिषदेची बैठक ठरवून दिलेल्या मुदतीत जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी न बोलविल्यास, ती  बोलविण्याचा  अधिकार खालीलपैकी कोणास  असतो?
शास्त्रज्ञ हा परंपरा पाळणारा नसून तो कशाने प्रभावित असतो?
प्रदुषणाचे तीन महत्वाचे प्रकार कोणते?
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीवर अनुसूचित जातीचे किती सभासद घेतले जातात?
अभ्युपगम हे ............ सुचविले जाऊ शकते.
औष्णिक वीज निर्मितीसाठी लागणारा दगडी कोळशाचा साठा भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त प्रमाणावर सापडतो?
जिल्हा परिषदेस जमीन महसुलाच्या किती टक्के रक्कम शासनाकडून देण्यात येते?
तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे लोकांच्या आरोग्यावर खलील परिमाण झाले आहेत.

अ) बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले आहे.            ब) सर्वसाधारण मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे.

क) लोकांचे आयुष्यमान वाढले आहे.         ड) जन्मदरात वाढ झाली आहे.
ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव खालीलपैकी कोण रोखू शकतो?
औद्योगिकीकरणामुळे .................... प्रक्रिया वाढते.
ग्रामसेवकाचा पगार कशातून  केला जातो?
अ : लेसर किरणांचा उपयोग बोगदे रेषेत आणण्याच्या संबंधात केला जातो.

ब : लेसर किरण हा वेगवेगळे रंग पसरविणारा तीव्र किरण आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांच्या मानधनात वाढ झालेली तारीख कोणती?
पुष्कळशा प्रगतशील देशात रोगराईची आणि मृत्यूची ३ महत्त्वाची कारणे कोणती आहेत?
न्यायपंचायतीच्या दिवाणी आणि फौजदारी निर्णयावर सेशन कोर्टामध्ये ....................
अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पहिल्या जहाजाचे नाव काय?
भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थानांची शिखर संस्था कोणती?
कारखानदारीमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनात भाग घेणारा घटक................ असतो.
मार्श गॅस मध्ये .......... अधिक प्रमाणात असतो.
भूस्थिर उपग्रहाच्या परिभ्रमणाचा काळ हा.............. असतो.
पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी कोण असतो?
कोणत्या शास्त्राची व्याप्ती जैविक शास्त्राहून जास्त आहे?
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दरमहा किती वेतेन मिळते?
कोल्हापुरी मिरचीमधील तिखटपणा त्यातील कोणत्या द्रव्यामुळे असतो?
.................. हा वैज्ञानिक पद्धतीचा जनक होता.
सरपंच किंवा उपसरपंचाच्या विरुध्द अविश्वासाची नोटीस खलीलपैकी कोणाकडे घ्यावी लागते?
जिल्हा परिषद निवडणुकीत वाद निर्माण झाल्यास तो कोणामार्फत मिटविला जातो?
भारत देशातील आधुनिकीकरण फारच अवघड आहे, याचे कर्ण म्हणजे..............
कोणत्याही देसःतील आधुनिकतेची प्रक्रिया ही कार्यक्षम आणि प्रशिक्षित.............. मुळे सुलभ होते.
सामाजिक सुरक्षितता योजेनेची सुरुवात सर्वप्रथम ............ या देशात झाली.
जिल्हा परिषदेस अर्थपुरवठा कोण करते?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोण घेते?
पोखरण तेथे अणुस्फोट करण्याचे एक कारण ..................

Be sure to click Submit Quiz to see your results!

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=36]

Rate this post

37 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *