Zilla Parishad Bharti Sample paper

Following are the Names of High SCORING TOP 20 USERS :
connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “SELECT DISTINCT point_score, name FROM wp_mlw_results where quiz_id = 4 and point_score>30 order by point_score desc Limit 20 “;
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
?>

    fetch_assoc()) {
    echo “

  1. Name: ” . $row[“name”]. ” – Marks : ” . $row[“point_score”]. ” ” . $row[“email”]. “
  2. “;
    }
    ?>

close();
?>

Welcome to your ZP Lipik Paper 1

Enter Name Enter City Email Phone Number
सरिता काय आहे?
तीन क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज y आहे, तर त्यातील सर्वात मोठया विषम संख्येच्या पुढील सम संख्या लिहा.
एक वस्तू १,९९५ रु. विकली तर ५% तोटा होतो. ५% नफा होण्यासाठी ती वस्तू किती रुपयांस विकावी?
एका 18 सेमी लांबी व 8 सेमी रुंदी असलेल्या आयाताची लांबी 2/3 पट केली व रुंदी 3/2 पट केली, तर त्यच्या क्षेत्रफळावर कोणता परिणाम होईल
खंडवहनाचा सिध्दांत …………... या शास्त्रज्ञाने मांडला.
संविधान (77 वी घटना दुरुस्ती) ऑक्टोंबर 1995 ………… च्या संदर्भात आहे.
5 x 7/10 - 2 x 3/5 = ?
जर x २ < y २ , y २ > z २ तर खालील पिके कोणता विधान सत्य आहे?
खालीलपैकी चुकीची मांडणी कोणती.
एक परीक्षेत ३६ % विद्यार्थी गणितात व २६ % विद्यार्थी इंग्रजीत नापास झाले. १०% विद्यार्थी दोन्ही विषयांत नापास झाले तर किती % विद्यार्थी पास झाले?
निम्नलिखित पैकी कोणता OPERATING SOFTWARE नाही.
राज्यात E-Office प्रकल्प अमलात आणणारा सर्व प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणते आहे?
दगडबिगड ' हा कोणत्या प्रकारचा साधित शब्द आहे?
घटना समिती कोणत्या कायद्यानुसार सार्वभौम बनली ?
145796 + 237985 + 340213 + 356 = ?
राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्तीचा अध्यिाकार वगळण्यात आला ?
सामिसे चांगले झाले आहेत' या वाक्याचे उदगारार्थी रूप कसे होईल
Choose the correct Antonyms. Deny -
महात्मा गांधीनी 'सत्याग्रह' शब्दाचा प्रयोग पहिला वेळीस कुठे केले?
Use the correct conjunction in the following sentence. She was late ………….. She missed her bus.
C : I :: E : ?
जर + म्हणजे - , - म्हणजे x , x म्हणजे / आणि / म्हणजे + तर ६ x ३ + ४ - ५ / १० = ?
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची पहिली महिला अध्यक्ष कोण होत्या?
दोन कलम व ३ पेन्सिलची किमत ५ कलमाचे बरोबर आहे. जर एक पेन्सिलची किमत १० रु. आहे , तर ९ कलमांची किमत किती?
जर पाच वस्तूंचा खरेदीच्या किमतीला चार वस्तू विकल्या तर नफा किती टक्के मिळेल?
( 63 x 3/4 ) / ( 12 x 3/4 ) = ?
सुर्याची ऊर्जा निर्मिती कशामुळे होते ?
मधु पुस्तक वाचतो' प्रयोग ओळखा.
अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा. - वाहने सावकाश चालवा
निम्नलिखित पैकी OUTPUT DEVICE कोणते आहे. 1. KEY BOARD 2. CARD READER 3. PRINTER 4.MONITOR योग्य पर्याय निवडा
पांधन रस्ता मुक्ती अभियान सर्वप्रथम कोणत्या जिल्ह्यात सुरु झाला.
गटात न बसणारा घटक ओळखा.
पुढीलपैकी मुळ संख्याची बेरीज किती येईल. 47, 57, 67, 77, 87, 89, 97
स्वराज्य पार्टीचे स्थापना कोण केली?
1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यामध्ये असणाऱ्या एकूण मुळ संख्या किती. ?
A writing which cannot be read.
राज्यसभेवर नामनियुक्त सभासदांची संख्या किती ?
Fill in the blanks with the articles. Laxman is ………. honest man.
समाजात वावरणारे असले 'साप ' ठेचून काढले पाहिजेत' या वाक्यात 'साप' चा अर्थ सर्प नसून तर दुष्ट माणसे असे आहे, तर उपरोक्त वाक्यातून प्रकट होणार्या अर्थला:
जर x+y = १७ व x y = ७२ तर x २ + y २ = ?
Use the correct preposition in the following sentence. The sun was soon going to set …………. the horizon
सोडवा. 9999 - 999 - 99 - 99 = ?
भुंकपप्रवण भागात बांधलेली घरे अशा प्रकारचे धक्के (हादरे) सहन करु शकणारी असावी.
उन्मेषने 4880.80 रुपये किंमतीच्या 16 खुर्च्या खरेदी केल्या, तर एका खुर्चीची किंमत किती असेल ?
एक वर्तुळाच्या वर्तुळ केंद्रातून जाणाऱ्या जीवेची लांबी 17 सेमी आहे, तर त्या वर्तुळाची त्रिज्या किती सेमी.
ग्राम पंचायतीचे अस्तित्व राज्यघटनेच्या कोणत्या तत्वानुसार आहे ?
सचखंड एक्स्प्रेस कोणत्या दोन नगरांना जोडते
12. 2 , 5 आणि 9 ने भाग जाणारी खालीलपैकी कोणती संख्या आहे.
Choose the word for the following statements : One who is present every where.
What kind of adverb is used in the following sentence

Be sure to click Submit Quiz to see your results!5 (99.01%) 161 vote[s]

50 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *